obec Prostějovičky

Kalendář akcí

Zveme všechny na tradiční Rozsvícení vánočního stromu.

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Historie

Historie obce - nejdůležitější momenty


První spolehlivá zpráva o obci Prostějovičky je z roku 1347. Za Karla IV. došlo ke stabilizaci poměrů a právní postavení Prostějoviček je zaznamenáno v listině Petra z Rožmberka. Po smrti Jindřicha I. z Kravař připadlo plumlovské panství Petru z Rožmberka, příslušníku mocného jihočeského rodu erbu pětilisté růže. Roku 1377 přenechal Petr z Rožmberka vesnici Prostějovice (Prostyeiowiczie) Benešovi z Kravař. V zemských deskách se vyskytuje jméno Prostějoviček (Prostyeiuiczek) v roce 1384, kdy Petr z Kravař vložil Erhartovi z Kunštátu panství plumlovské. Pevným střediskem byl hrad Plumlov, který vybudoval Přemysl Otakar II pro svého syna Mikuláše Opavského. Ten však po smrti otce Plumlov s okolím prodal roku 1309 králi Janu Lucemburskému. Také on panství neudržel a Plumlov s okolím přešel do rukou mocného moravského rodu pánů z Kravař, erbu zavinuté střely.

Prostějovičky poté přešly do rukou drobné moravské šlechty. Období vlády drobné šlechty nad obcí končí r.1527. Tehdy Václav ze Šarova prodal Prostějovičky a jiné statky Janu z Perštejna, zvanému Bohatý. Tím se dostala obec do rámce panství plumlovského až do pádu feudalismu.

Rok 1848 znamenal pro moravskou vesnici mnoho. Byl to počátek velkého převratu v životě rolnictva zbaveného roboty, je to začátek českého politického života na Moravě, kdy po zrušení starého zřízení vedl obec volený starosta. V r.1854 došlo ke sporu při rozdělování obecních pozemků, podělili se o ně usedlí rolníci.

Nejvýznamnější událostí v životě obce tehdejších časů pak bylo budování kaple sv.Anny a získání povolení pro 5 mší ročně. Svůj kostel obec neměla, byla přifařena ke kostelu v Krumsíně. Poklidný život nepříjemně vzrušily požáry, kterých tehdy byla celá řada. Proto r.1901 byl založen sbor dobrovolných hasičů a náčelníkem byl F.Začal. Obecní domek č.12 byl přestavěn a sloužil na úschovnu stříkačky a věž na sušení hadic. Od r.1901 měla obec poštovnu u obchodníka v čísle 29. V tomto roce se začala stavět silnice z Prostějoviček do Křenůvek, která stála 24.072 korun. V r.1913 se konečně děti z Prostějoviček dočkaly místní školy, která byla dočasně umístěna v čísle 65 a prvním učitelem byl Hynek Kalabis ze Stínavy. Nová školní budova byla otevřena v roce 1914. První světová válka přinesla obci mnohé útrapy a oběti na životech mladých mužů, kterým byl v r.1929 odhalen pomník.

O rok později se obec rozšířila o část „Trávníky“. Stavba nových domů byla zásluhou píle a šetrnosti drobných lidí. V 30. letech byla provedena elektrifikace obce. V období hospodářské krize mnoho občanů doplatilo na neúspěšné hospodaření cukrovaru v Krumsíně, do kterého vložili své úspory.

V roce ohrožení republiky 1938 při květnové mobilizaci nastoupilo do zbraně 5 záložníků z obce. Na podzim téhož roku odjíždí ke svým útvarům dalších 26 mužů. Mnichovská zrada znamenala začátek smutného období – Protektorát Čechy a Morava. Protektorátní opatření: osídlování němci, odstranění výzdoby průčelí školy, uzavření vysokých škol, zavedení potravinových lístků, nucené dodávky naturálií, vyvlastnění stavení pro zaměstnance Vojenské správy v Dědicích. Do práce v Německu bylo nahnáno 20 mladých mužů a následovali další, vojenská střelnice se stala důležitým střediskem pro výcvik německých jednotek. Velké vzrušení v obci a okolí způsobilo bezprávné vystěhování obyvatel z obcí v okolí Otinovsi. Velký počet vypuzených občanů našlo útočiště v malé obci Prostějovičky.

Občané sabotují dodávky, podávají klamná hlášení a podporují skrytými zásobami hladovějící obyvatele měst, úřední a policejní prohlídky se téměř netrhnou, někteří obyvatelé Prostějoviček se zapojují do odboje – potraviny a šatstvem zásobují partyzány, poskytují jim přístřeší. Válka se chýlí ke konci, 23.dubna 1945 do obce přijíždí motomechanizované německé oddíly s tanky. Denně vyjíždějí na frontu k Vyškovu, přivážejí raněné i mrtvé a zajišťují zásobování. O tom, co se ve světě děje, se občané dozvídají z rozhlasu, který poslouchají na vlastní nebezpečí (hrozí trest smrti). Dne 8.května, kdy Němci podepsali kapitulaci, okupanti za obcí likvidují přebytečný vojenský materiál a v noci chvatně ustupují směrem k Benešovu.

Následující den 9.5.1945 v 10,25 hod. obec vítá sovětské vojáky slavobránou na rozcestí u kovárny, ale to už se píše nová historie Prostějoviček.

Tolik ve stručnosti pro ty, kteří už nejsou pamětníky.

Kalendář akcí

Zveme všechny na tradiční Rozsvícení vánočního stromu.

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod. Posilovna slouží převážně pro občany obce.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den!

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.