Registr oznámení

Informace o registru:

 Registr oznámení dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá všem veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu oznámení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku, o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení. Oznámení se podává formou četného prohlášení.

 Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nahlížení do registru je možné osobně na obecním úřadě, nebo v elektronické podobě. Obecní úřad vede evidenci všech přístupů do registru oznámení. K nahlížení do registru v elektronické podobě je  nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí Obecní úřad Prostějovičky.

Postup pro nahlížení do registru:

 - důkladně se seznámit s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla

- osobně se dostavit na Obecní úřad Prostějovičky (v úřední hodiny), předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předložena "Žádost o udělení uživatelského jména a hesla" . Po vyplnění žádosti, kde podpisem žadatel potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých mu bude jméno a heslo přiděleno, může uživatel nahlížet do registru z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

Upozornění:

 Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50.000 Kč! Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu, než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.                                                                    

O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu apod.

Podmínky udělení uživatelského jména a hesla:

Uživatelské jméno a heslo k přístupu do registru se vydává na základě příslušných ustanovení § 13, odst.5 zákona 159/2006 Sb.

Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých byly vydány!

 Podáním "Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla"  žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů.

 

Žádost o udělení uživatelského jména a hesla ke stažení

Vstup do registru (jedná se o zabezpečenou stránku, takže Váš internetový prohlížeč může zobrazit informaci o neplatném certifikátu - na tuto neberte zřetel)

Webmaster

Rezervace hřiště nebo posilovny

Rezervační systém slouží i pro rezervaci posilovny, kdy posilovnu možno rezervovat maximálně do 21:00 hod.

Na Vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení, proto je nutné rezervace zadávat minimálně jeden den dopředu a nejlépe v pracovní den !

Pro občany z jiných obcí je pronájem hřiště zpoplatněn, pro bližší informace kontaktujte obecní úřad.

Zadat rezervaci

 

Provozní řád hřiště naleznete zde.

Provozní řád posilovny naleznete zde.

 

 
 

Copyright © 2008 Obec Prostějovičky. Kód a RS weto.cz webdesign.